Menü


OMÜ-KEP: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kültür Elçileri Projesi

Omü’yü tercih eden uluslararası öğrenciler Kültür Elçileri Projesi (KEP) ile burslandırılıyorlar. 
OMÜ’lü uluslararası öğrenciler başarılarını değerlendiren KEP programında alacakları eğitim ile ülkemizin ve kültürümüzün sertifikalı temsilcileri oluyorlar. 
Türk kültür, sanat ve bilim dünyasının temsilcileri ile OMÜ’lü uluslararası öğrencilerimizin buluşacağı KEP iletişim şöleni başlıyor.
OMÜ-KEP bilgi ile dostluğu, sanat ile geleceği, Türk kültürü ile dünyaya bakışı bir araya getiriyor. 
OMÜ-KEP programı “bir fincan kahveyi kırk yıl hatırlı” yapan Anadolu aydınlığında tanışma fırsatını tüm uluslararası öğrencilerine sunuyor.

 

Üniversitemizde lisans eğitiminden başlayarak yüksek lisans ve doktora süreçlerini de kapsayacak yabancı uyruklu öğrenciye yönelik bir burslu eğitim ve yetiştirme proje izleği kültürel alanda uygulanacaktır. Kültür Elçileri Projesinde sürecin genel çerçevesi üniversitemizde bulunan veya yeni başlayacak olan Yabancı Uyruklu Öğrencilerin içinden not ortalaması ölçeğine göre seçilecek olanların eğitim harcı üzerinden belirlenmiş üç ana seviye ile burslandırılması ve bursları karşılığında proje çerçevesinde iki yıllık bir eğitim süreci neticesinde Kültür Elçisi Sertifikası alabilecek konuma getirilmesini hedeflemektedir. Proje ile yetiştirilen öğrenciler aynı zamanda bulundukları ülkelerde somut anlamda donanımlı temsilcilerimiz olacaklardır.

PROJE AMACI

Genel yapısı üniversitemiz Uluslararası İlişkiler Birimi ve OMÜ Vakfı işbirliğinde resmi bağlamda oluşturulacak proje kapsamında öğrencilerimizi kültür ve medeniyetimizin kurum ve temsilcileri ile ilişkilendirmek, sosyo-kültürel hayat ve değerlerimizi tanıtmak, yabancı uyruklu öğrenci alımında kaliteyi doğrudan destek ile arttırmak ve uluslararası işbirliklerine kültürel iletişim ve kamu diplomasisi alanında katkı sağlayarak yeni imkanlar oluşturmak amaçlanmaktadır.

EĞİTİM/YETİŞTİRME İZLEĞİ

Özellikle YÖS sınavımız neticesinde tespit edilen ilk 10’daki aday öğrencilerin uygulanacak başvuru ve mülakat sistemi ile resmi statüde ve koşullu tam bursla kurumsal yüksek öğretime kazandırılması; şayet üniversitemize kayıtlı öğrenci ise 3 ve üzeri not ortalamasına sahip öğrencilerden aynı metotla seçilecek olan 10 kişinin tam burslu olması, 20 kişinin ise yarım burslu olarak değerlendirilmesi ve buna ek olarak 10 kişinin de destek burslusu olarak projeye dahil edilmesi planlanmıştır. (Öğrenci seçimleri için Uluslararası İlişkiler Birimimiz söz konusu seçmeleri ilan ederek gerçekleştirmiş ve listeleri tekemmül ettirmiştir. Bkz; http://international.omu.edu.tr/tr/duyuru/kultur-elcileri-burs-projesi/32).

PROJE HEDEFLERİ

a) Proje kapsamında yer alan öğrencilerin kültürümüzü yakından tanıması,

b) Proje süresince aldığı eğitim ve sosyo-kültürel destek ile özgüvenli, gerek kültürel açıdan gerekse de mesleki açıdan Türkçeyi yeterli ve etkin kullanan öğrencilerin yetiştirilmesi,

c) Kendi kültürü ve kültürümüz arasında bağlantı kurabilen, ortak noktaları ön plana çıkararak kültürler arası etkileşimi sürekli kılmayı gaye edinen lider bireylerin yetiştirilmesi,

d) Öğrencilerin kendi kültürel değerlerinin yanı sıra Türk kültürünü de kavrayarak uluslararası boyutta temsil edebilecek hale getirilmesi hedeflenmektedir.

PROJE PAYDAŞLARI:

Kuruluş amacı eğitim ve öğretimi her alanda ülkemizin politikaları ve evrensel ilkeler çerçevesinde geliştirmek olan üniversitemizin en önemli destek kurumu olarak OMÜ Vakfı ile yabancı uyruklu öğrencilerin sosyo-kültürel, etkinlik, iletişim ve gereksinimlerini yürüten Uluslararası İlişkiler Birimimiz ana paydaşlardır. OMÜ Vakfı proje çerçevesinde belirlenen koşullara uygun olarak finansal desteği sağlamak ve Uluslararası İlişkiler Birimi de Projenin belirlenen koşullara göre yürütülmesi işlemleri ile yükümlüdür.

SÜREÇ VE YÖNTEM

a) Öncelikli olarak üç burs kademesi için belirlenecek kontenjanlar (toplam 60 kişi) tahsis edilecektir. Kontenjanların tahsisinde halen öğrenci olan yabancı uyruklulardan not ortalaması 3.00 ve üzeri olanlar ile OMU-YÖS sınavında 90 ve üzeri puan almış olanlardan Projeye müracaat ve mülakat yoluyla belirlenen ilk 10 kişinin tüm harç ücretlendirilmesi proje kapsamında burslandırılacak ve ayrıca aylık destek bursu sağlanacaktır. Sonraki 20 kişi için ise yarım burslu statüsünde harç ücretlerinin yarısı karşılanacak ve ilave olarak aylık destek bursu sağlanacaktır. Üçüncü kademede düşünülen 30 kişi için ise yalnızca aylık (8) destek bursu sağlanacaktır.

b) Destek bursları üç kademeye göre uyarlı olarak belirlenecektir.

c) Başvurusu neticesinde seçilen öğrencilerden üniversitemize OMU-YÖS sınavı aracılığı ile yeni öğrenci olarak gelenler proje kapsamında Kültür Elçileri Projesi Burslusu olarak tanımlanacak ve OMÜ-TÖMER birimi bünyesinde bulunan Türkçe hazırlık kurslarına burslu olarak doğrudan yerleştirilecektir. Seçilenler, Kurs çerçevesinde projenin ilk etap eğitimine de başlayacaktır.

d) Halen okumakta olup da seçmeler neticesinde Projeye katılan öğrencilere ise bir yıllık öğrenim harcı ve sekiz aylık destek bursları bağlanacak ve ödemeleri yapılacaktır.

e) Her yıl yeni gelen öğrencilerden ve ara sınıflardan seçilen burslular Projeye başından katılmak zorundadır.

f) YÖS Puanı veya not ortalamaları ile Projeye katılmış olan yeni kayıt ya da ileri sınıflardaki öğrenciler bir sene sonraki sıralamada not ortalamalarına göre burslardan yararlanma veya burs desteklerini tamamen ya da kısmen kaybetme seçeneklerini kabul etmiş sayılacaktır. Bununla birlikte Projeye devam ve Proje sonunda sertifika almak için harç veya destek bursu alıyor olmak koşul sayılmayacaktır.

g) Üniversitemiz Proje kapsamında not ortalamalarını başarmak kaydı ile yabancı öğrenci ülke kontenjanları sınırlaması getirebilir.

h) Burs seçmeleri esnasında uygulanan mülakat, not ve puanın yanı sıra belirleyici bir etkendir.

i) Projeye katılımı uygun görülen Ülke Öğrenci Temsilcileri, Uluslararası İlişkiler Birimi Ofis yardımcıları gibi nitelikli öğrenciler Birimin önermesiyle aylık destek bursları üzerinden burslandırılabilirler.

j) Öğrencilerin projeye katılımı, burslandırma süreçlerinin takibi, proje ders ve etkinliklerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi ve benzeri işlemlerin takibi, yürütülmesi amacı ile Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü’ne bağlı olarak Proje takip ve yürütme birimi oluşturulacaktır.

k) Lisans eğitimiyle birlikte proje kapsamında uygulamaya dönük sosyo-kültürel dersler, ileri seviye Türkçe eğitimi, destek eğitimleri ve pratik uygulamalar dönemlik periyotlar halinde verilecek ve başarılar devam durumu ve performans gözlemleri ile ölçülecektir.

l) Lisans eğitimi sürecinde öğrenim görülen lisans dersleri alanlarında talep edilirse destek eğitimleri uygulamalı öğretim metodu ile Uluslararası İlişkiler Birimi bünyesinde proje bağlamında verilecektir.

m) Proje sürecini tamamlamış ve sertifika almış olanlardan lisans eğitimini tamamlayan öğrencilerin yüksek lisans ve doktora programlarına kaydı destek bursları çerçevesinde teşvik edilecektir.

n) Değişik derecelerde mezun olmuş öğrencilerden ülkelerine dönenlerin proje kapsamında almış oldukları eğitim ve sertifikalarını değerlendirmeleri takip edilecek ve iletişim sürdürülecektir.

EĞİTİM PLANI

Proje kapsamında öğrencilere proje amaç ve hedef doğrultusunda belirlenen sosyo-kültürel aktiviteler ile birlikte, ileri seviye Türkçe ve bilimsel eğitimi içeren dönemlik dersler (kurslar) sunulacaktır. Bu aktiviteler öğrencinin projeye dâhil olması ile başlayacak ve toplam dört yarıyıl süresince devam edecektir. Proje süresince izlenilecek program Tablo 1’de sunulmuştur.

Tablo 1: Eğitim planı ve dönemsel eğitim içeriği.

Program Dönemi Program İçeriği
I. Yarıyıl

Drama Dersi (2 saat/Hafta)

İleri Seviye Türkçe: Günceli Türkçe Okumak (2 saat/Hafta)

Üniversite ve Şehir (1 Etkinlik/Yarıyıl)

Toplumsal Hizmet Uygulamaları (1 Etkinlik/Yarıyıl)

II. Yarıyıl

Türkiye’nin Toplumsal, kültürel ve İdari Yapısı (2 saat/Hafta)

İleri Seviye Türkçe: Edebiyat ve şiir (2 saat/Hafta)

Modern ve Popüler Türk Kültür ve Sanatı (2 Etkinlik/Yarıyıl)

III. Yarıyıl

Geleneksel Türk Kültürü (2 Saat/Hafta)

İleri Seviye Türkçe: Evrensel Edebiyat (2 saat/Hafta)

Kültürel İş Birliği Atölyesi: Kültürümü Tanıtıyorum (1 Etkinlik/Yarıyıl)

İş ve Yaşam (Türk Ticaret ve Sanayisi) (1 Etkinlik/Yarıyıl)

IV. Yarıyıl

Türkiye Yakın Tarihi (2 Saat/Hafta)

Kişisel Gelişim ve Liderlik (2 Saat/Hafta)

Geleceği Birlikte Planlamak (1 Etkinlik/Yarıyıl)

Sertifika Etkinliği (1 Etkinlik/Yarıyıl)

Proje eğitim süreci pandemi koşulları nedeni ile sanal ortamda 02.01.2021 Cumartesi saat 20: 00 da OMÜ Rektör’ü Prof. Dr. Yavuz Ünal’ın yapacağı “Kültür Elçiliği Kavramı: Amaç ve Hedefleri” açılış dersi ve Proje program tanıtımı ile başlayacaktır.